Thông báo cho tất cả PHHS và các em học sinh kể từ ngày 13/4/2020 quý vị PHHS và các em có thể vào mục Tài nguyên download hoặc mục video-clip để tải bài giảng kiến thức mới tuần 22 tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Vậy nhà trường trân trọng thông báo cho quý vị PHHS và các em được biết.

Ngày đăng: Lượt xem:

Thông báo cho tất cả PHHS và các em học sinh kể từ ngày 13/4/2020 quý vị PHHS và các em có thể vào mục Tài nguyên download để tải bài giảng kiến thức mới tuần 22 tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Vậy nhà trường trân trọng thông báo cho quý vị PHHS và các em được biết.