PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH TRẦN ĐÌNH TRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /PA-TĐT Đại Phong,  ngày      tháng 4 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

Thực hiện các công việc khi học sinh đi học trở lại

Thực hiện công văn 648/SGDĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở giáo dục đào tạo Quảng Nam, công văn 79/PGDĐTL-VP ngày 28/4/2020 của PGDĐT Đại Lộc về thông báo cho HS đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho HS khi đến trường;

Thực hiện công văn số 605/SGDĐT- VP ngày 21/4/2020 của Sở giáo dục đào tạo Quảng Nam về hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử lí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học;

Nay trường Tiểu học Trần Đình Tri lập phương án thực hiện các công việc khi học sinh đi học trở lại như sau:

  1. Công tác chuẩn bị của nhà trường :

– Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, phòng cách li, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, khẩu trang y tế (phát cho những HS quên mang theo)….; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tê.

– Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi ở lại trường học.

– Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trưòng và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương có biện pháp tổ chức dạy học theo từng khối/ lớp và nhóm học sinh đê thực hiện giãn cách họp lý, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường; kết hợp giữa dạy học qua Internet, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành chươmg trình đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

  1. Phương án khi phụ huynh đưa, đón học sinh:

Thực hiện phân bố các vị trí tại khu vực cổng trường , bố trí sắp xếp xe máy cho các phụ huynh chờ đón học sinh tại cổng .

Tổ chức sơn kẻ vạch sắp xếp chỗ dừng, đỗ xe tạm thời cho phụ huynh trong thời gian đưa, đón học sinh trước cổng trường. Đặt biển chỉ dẫn (ghi rõ khi vực để xe tạm dành cho phụ huynh học sinh và quy định đưa đón học sinh tại cổng trường, biển Khu vực đo thân nhiệt) trong thời gian đưa, đón học sinh.

Nhà trường bố trí người đón và thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học vào thời gian 6 giờ 30 buổi sáng và 13 giờ 00 buổi chiều.

+ Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

  1. Phương án kiểm soát người ra vào khuôn viên nhà trường:

Phân công bảo vệ thường trực tại cổng trường, thực hiện những việc sau:

– Không cho phụ huynh, người không có nhiệm vụ vào trong trường.

– Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+ Báo với Lãnh đạo nhà trường.

+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác khi không cần thiết.

Trên đây là phương án tổ chức các công việc khi học sinh đi học trở lại của trường Tiểu học Trần Đình Tri, đề nghị cán bộ viên chức , nhân viên nhà trường thực hiện đảm bảo, có gì vướng mắc báo cáo nhanh và trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục và phòng chống dịch trong nhà trường.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
– PGDDĐT Đại Lộc (B/cáo);

– Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);

– Các tổ CM(T/hiện)

– Lưu: VT.

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như