CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN ĐÌNH TRI

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH  TRẦN ĐÌNH TRI

Số: 31/QĐ- TĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại phong, ngày 17tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy lớp 1

từ năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Trần Đình Tri

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN ĐÌNH TRI

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-GDĐT của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng  Nam về việc thành lập Trường Tiểu học Trần Đình Tri;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường Tiểu học    Trần Đình Tri tại cuộc họp ngày 16 tháng 4 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy lớp 1 từ năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Trần Đình Tri.

(có bảng danh mục sách kèm theo).

Điều 2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy lớp 1 từ năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Trần Đình Tri được niêm yết công khai theo quy định và được thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Điều 3. Tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và nhân viên Trường tiểu học Trần Đình Tri chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phòng GDĐT;

– UBND xã/thị trấn;

– BĐD CMHS trường’

– Lưu: VT, ….

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG GIẢNG DẠY LỚP 1

TỪ NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-TĐT ngày 17 tháng4 năn 2020

của trường TH Trần Đình Tri)

TT Môn Tên sách. Tên tác giả Nhà xuất bản
 

1

Tiếng Việt Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên) Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Giáo dục Việt Nam
 

2

Toán Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái (Tông Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, guyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh Giáo dục Việt Nam
 

3

Đạo đức Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan| (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam  (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Giáo dục Việt Nam
 

4

Âm nhạc Kết nối tri thức với cuộc sống Đỗ Thị Minh Chính (Tổng  Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyên Thị Thanh Vân. Giáo dục Việt
5 Mĩ Thuật Kết nối tri thức với cuộc sống Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh. Giáo dục Việt Nam
 

6

 

TNXH

Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ  biên), Nguyễn Thị Thận (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh Giáo dục Việt Nam
 

7

HĐTN Kết nối tri thức với cuộc sống  Bùi Sĩ Tụng (Tổng chủ biên) Giáo dục Việt Nam
 

8

GDTC Kết nối tri thức với cuộc sống  Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ  biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên). Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Phương Giáo dục Việt Nam
 

9

Tiếng Anh i-leam smart start  Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Tiếng Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Anh Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý ĐHSP TPHCM

(Danh mục gồm có 9 đầu sách).

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như