BÁO CÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG ANH LỚP 2 TRƯỜNG CHỌN SỬ DỤNG

Ngày đăng: Lượt xem:

          UBND HUYỆN ĐẠI LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    96/PGDĐT-VP

Đại Lộc,  ngày 20  tháng 4 năm 2021

V/v triển khai thực hiện danh mục sách
giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 đã được
UBND tỉnh phê duyệt sử dụng.

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, TH&THCS trong toàn huyện.

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2021-2022; Thực hiên Công văn số 778/SGDĐT-GDTH ngày 19/4/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 đã được UBND tỉnh phê duyệt, Phòng GDĐT Đại Lộc yêu cầu các trường TH, TH&THCS trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

  1. Thông báo Danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật và Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT. (Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam đính kèm).
  2. Đối với sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2: Mỗi trường tiểu học, TH&THCS chọn 01 quyển sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2
    trong Danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2 đã được UBND tỉnh phê
    duyệt và báo cáo (theo mẫu) về Phòng GDĐT hạn cuối trước 11 giờ 00 ngày 22/4/2021 (Bộ phận TH nhận qua kênh điều hành) để Phòng GDĐT tổng hợp và báo cáo về Sở GDĐT.
  3. Các trường TH, TH&THCS chủ động phối hợp các nhà xuất bản, các đơn vị cung ứng sách để có kế hoạch cung ứng đầy đủ và kịp thời sách giáo khoa đến phụ huynh học sinh trước ngày 15/8/2021.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Phòng GDĐT yêu cầu các trường TH, TH&THCS trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG

– Như trên;

– Lưu: VP,TH.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ……………….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG ANH LỚP 2

TRƯỜNG CHỌN SỬ DỤNG

 

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Lựa chọn sử dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô trương ứng) Số học
sinh lớp 2
năm học
2021-2022
Có chọn Không chọn
1 Tiếng Anh 2

(I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương NXB Đại học Sư phạm TP HCM      
2 Tiếng Anh 2 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. NXB Giáo dục VN      

Ngày …… tháng ….năm 2021

HIỆU TRƯỞNG