Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 22 qui định “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC” 22-09-2016 Thông tư 22 qui định "SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC" Tải về
2 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
3 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
4 Thông tư Đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học 23-11-2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Tải về
5 Thể thức văn bản 19-01-2011 Tải về
6 ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TH 30-12-2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Tải về